Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Exofinand Oy
Postiosoite: Viitaniementie 25 B 30, 40720 Jyväskylä
Y-tunnus: 3142676-8

Yhteyshenkilö

Ville Karjalainen
Sähköposti: ville.karjalainen@exofinland.fi
Puhelin: +358407717986

Rekisterin nimi

Exofinland Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun vastaavan asiallisen yhteyden
perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, se voidaan
milloin tahansa peruuttaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Exofinland Oy:n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

  • Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi on tehty kontaktointi, tarjouspyyntö tai tarjous.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja toimiala
  • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja titteli
  • työnantajayrityksen nimi, y-tunnus ja toimiala
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
  • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään tai muilta henkilöiltä rekisteröidyn organisaatiosta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Exofinland Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tarkoituksellisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Organisaation tiedot, kuten laskutushistoria ja projektitiedot säilytetään, vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot käydään läpi säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Evästeet